กรกฎาคม 3, 2022

Welcome

To SKC

O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O22 : ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์การจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์จัดกิจกรรมต้นแบบสภานักเเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดโต๊ะหินอ่อน งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์งานป้องกันโควิด-๑๙และงานพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนภาษาญี่ปุ่นสำหรับนักเรียนสายการเรียนศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์และยาปฐมพยาบาลเบื้องต้นห้องพยาบาลภายในโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดเย็บปลอกแขนสภานักเรียนและสารวัตรนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์กิจกรรม ๕ ส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์การทำอ่างล้างมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมบ้ารุงระบบน้้า ระบบไฟ และทำรั้วที่จอดรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำเต็นท์ ชมพู-ฟ้า ส าหรับห้องเรียนชั่วคราว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์สำหรับงานการเงินและบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนภาษาจีนสำหรับนักเรียนสายศิลป์-ภาษาจีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าหน้าโรงเรียนและห้องน้ำนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์การปรับปรุงซ่อมแซ่มระบบไฟและห้องน้้านักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุุปกรณ์งานพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ(EEC) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับกํารซื้อวัสดุอุปกรณ์การทำเครื่องพ่นแอลกอฮอล์ฆ่ําเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์การทำอ่างล้างมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานธุรการ การเงินและบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานป้องกันเชื้อโรคโควิด ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษคำตอบอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการข้อมูลดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เก็บเอกสารงานส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์พัฒนาสื่อการเรียนรู้งานช่างพื้นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าอาคาร ๓ และติดตั้งปั๊มน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิมพ์และเข้าเล่มหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านวิชาการกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำรั้วประตูล้อเลื่อนเหล็กด้านหลังโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์กลุ่มงานบริหารงานบุคคล การเงิน และสินทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัส COVID-๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๒๔ ล/๕๕ ก นอกเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)