มกราคม 22, 2022

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

O2ข้อมูลผู้บริหาร

O2 : ข้อมูลผู้บริหาร

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

นายวันชัย  ทันสมัย

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  ชลบุรี

 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ