มกราคม 22, 2022

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

การเลือกกิจกรรมลดเวลาเรียน ปีการศึกษา 2561

ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2

ดำเนินการเลือกชุมนุมใน วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561  เวลา 17.00 – 20.00 น.

เลือกกิจกรรมที่นี่

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน