ธันวาคม 7, 2021

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

เกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน Performance Agreement : PA

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน Performance Agreement : PA สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว9/2564)
ระหว่างวันที่ 13-14 ตุลาคม 2564

สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ที่นี่