กันยายน 21, 2021

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

(อัพเดท) กำหนดการวันพบครูของลูกรัก ประจำปีการศึกษา 2563

**** ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน

กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563

เช้า นักเรียนชั้น ม.2

08.00น.-09.00น. ลงทะเบียน
09.00น.-10.00น. ผู้บริหารพบผู้ปกครอง
10.00น.-11.00น. ผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษา และเลือกเครือข่ายผู้ปกครอง

บ่าย นักเรียนชั้น ม.5

12.00น.-13.00น. ลงทะเบียน
13.00น.-14.00น. ผู้บริหารพบผู้ปกครอง
14.00น.-15.00น. ผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษา และเลือกเครือข่ายผู้ปกครอง

วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563

เช้า นักเรียนชั้น ม.3

08.00น.-09.00น. ลงทะเบียน
09.00น.-10.00น. ผู้บริหารพบผู้ปกครอง
10.00น.-11.00น. ผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษา และเลือกเครือข่ายผู้ปกครอง

บ่าย นักเรียนชั้น ม.6

12.00น.-13.00น. ลงทะเบียน
13.00น.-14.00น. ผู้บริหารพบผู้ปกครอง
14.00น.-15.00น. ผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษา และเลือกเครือข่ายผู้ปกครอง