มกราคม 19, 2022

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ ปี 2563

ประกาศ
วันที่ 27 กรกฎาคม 2563
โรงเรียนหยุดชดเชยวันสงกรานต์ ปี 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี

ทั้งนี้ ตารางเรียนของนักเรียนกลุ่ม A และกลุ่ม B ในสัปดาห์หน้า (29-31 ก.ค.) ขอให้ยึดถือตารางการมาเรียนคงเดิม