ประกาศ ! ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เอกสารมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายงานตัวยืนยันสิทธิ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 

About suanchon