มกราคม 22, 2022

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน คนที่ 4 พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน  >>>> นายวันชัย ทันสมัย

ผู้อำนวยการโรงเรียน คนที่ 3 พ.ศ. 2557– 2559  >>>> นายโกศล ดาราพิสุทธิ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน คนที่ 2 พ.ศ. 2554– 2557  >>>> นายวิทยา อรุณแสงฉาน

ผู้อำนวยการโรงเรียน คนที่ 1 พ.ศ. 2542 – 2553  >>>> นายพูนทรัพย์ วัฒนไชย