ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

ประวัติผู้อำนวยการโรงเรียน

 

นายวันชัย  ทันสมัย

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ (เชี่ยวชาญ) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  ชลบุรี

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.2527      ป.กศ.สูง พลศึกษา  วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชลบุรี

พ.ศ.2531      ครุศาสตร์บัณฑิต พลศึกษา  วิทยาลัยครูนครราชสีมา

พ.ศ.2542     ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต  หลักสูตรและการสอน  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

พ.ศ.2552     ประกาศนียบัตรบัณฑิต บริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยบูรพา

 

ตำแหน่งและประวัติการทำงาน

พ.ศ.2528     ครู 2 ระดับ 2              โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2535     อาจารย์ 1 ระดับ 4       โรงเรียนพานทอง  จังหวัดชลบุรี

พ.ศ.2545     อาจารย์ 3 ระดับ 8       โรงเรียนพานทอง  จังหวัดชลบุรี

พ.ศ.2553     ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดแปลงเกต  สพป.ชบ.2

พ.ศ.2555     ผู้อำนวยการ โรงเรียนเกาะสีชัง สพม.18

พ.ศ.2557     ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านบึง “มนูญวิทยาคาร” สพม.18

พ.ศ.2559     ผู้อำนวยการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี สพม.18

พ.ศ. 2562    ผู้อำนวยการ (เชี่ยวชาญ) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี สพม.18

About the Author