กันยายน 21, 2021

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

ทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 2 ธันวาคม 2561 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ อุทยาน ร2 และตลาดน้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และคณะครูที่ปรึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ดูภาพ

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน