มกราคม 19, 2022

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแนวปฏิบัติและพิธีการขั้นตอน ในการจัดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 24-26 ตุลาคม 2561

คณะผู้บริหาร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแนวปฏิบัติและพิธีการขั้นตอน ในการจัดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ  ณ โรงแรมทีเคพาเลส แขวงแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพ ฯ

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน