มกราคม 20, 2022

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

งานคุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมความประพฤติเด็กและเยาวชน ปี 2561

เมื่อวันที่ 7 – 9 กันยายน 2561

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพของภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานคุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมความประพฤติเด็กและเยาวชน จังหวัดชลบุรี ณ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี จัดโดย สำนักงานพัฒนาสังคมอละความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับเด็กและคนชรา จังหวัด ชลบุรี โดยมีตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และครู เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 6 คน

ดูรายละเอียด

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน