มกราคม 19, 2022

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

กิจกรรมการตรวจคัดกรองสารเสพติด ภาคเรียนที่ 1/2561

เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2561

กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ได้ดำเนินกิจกรรมการตรวจคัดกรองสารเสพติดของนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

ดูรายละเอียด

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน