กันยายน 21, 2021

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 1/2561

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561

ท่านผู้อำนวยการ วันชัย ทันสมัย ร่วมกับ คุณบัญชา ผลานิสงส์ และเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ร่วมกันประชุมวางแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาโรงเรียนในทุกๆด้าน ประจำปี 2561

ดูรายละเอียด

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน