กันยายน 22, 2021

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

Open House NMU ปี 2561

วันที่ 25 สิงหาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ได้จัดโครงการสร้างแรงบันดาลใจสู่ห้องเรียนกุหลาบเพชร โดยพานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Open House NMU ที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ดูรายละเอียด

ทศพล ต้นสมบัติ, ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน