มกราคม 22, 2022

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

วันภาษาไทย ปี 2561

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี จัดกิจกรรมวันภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อให้เยาวชนไทยตระหนักและเห็นความสำคัญของภาษาไทย และใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง

ดูรายละเอียด

ปรัชญอรรถ์  รอดรักษา : รายงาน