กันยายน 21, 2021

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

อบรมหนังสือเล่มเล็ก ปี 2561

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยส่งตัวแทน น.ร.เข้ารับการอบรม “การทำหนังสือเล่มเล็ก ตามหลักเกณฑ์ สพฐ.”
ณ ร.ร บ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์”

ดูรายละเอียด

ปรัชญอรรถ์  รอดรักษา : รายงาน