มกราคม 22, 2022

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

รับการประเมินการประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2561

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรีได้เข้ารับการประเมินการประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2561 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ ระดับ “ดีเด่น”

ดูรายละเอียด

ปรัชญอรรถ์  รอดรักษา : รายงาน