กันยายน 21, 2021

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

ติดตามประเมินผลโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ปี 2561

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

ดูรายละเอียด

ปรัชญอรรถ์  รอดรักษา : รายงาน