กันยายน 21, 2021

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

เข้าร่วมประกวดงานธิดาสับปะรด ปี 2561

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561

นางสาววณิชาภรณ์ ชัยศุภสิน และนางสาวนภัสกมล บัวเสถียร  นักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี
ได้เข้าร่วมประกวดงานธิดาสับปะรด ณ ที่ว่าการอำเภอศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ดูรายละเอียด

ปรัชญอรรถ์  รอดรักษา : รายงาน