กันยายน 22, 2021

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

อบรมโครงการสร้างเครือข่ายถาวร กำกับและตรวจสอบการเลือกตั้ง ปี 2561

เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2561
ตัวแทนครูและนักเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี เข้ารับการอบรมโครงการสร้างเครือข่ายถาวร กำกับและตรวจสอบการเลือกตั้งเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วม ตามแนวทางประชารัฐ ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภคัย ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

ดูรายละเอียด

ปรัชญอรรถ์  รอดรักษา : รายงาน