กันยายน 21, 2021

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

อบรมป้องกันการตั้งครรภ์ ปี 2561

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561

นายไพโรจน์ แสนศรี  ผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ บ้านมาบลำบิด จ.ชลบุรี
ได้มาให้ความรู้ในหัวข้อ การขับเคลื่อนและการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ตามพรบ. 2559 แก่นักเรียนหญิงโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

ดูรายละเอียด

ปรัชญอรรถ์  รอดรักษา : รายงาน