กันยายน 22, 2021

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

วันต่อต้านยาเสพติด ปี 2561

ตามมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ที่จะร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ได้มีการจัดกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2561 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561

ปรัชญอรรถ์  รอดรักษา : รายงาน