กันยายน 21, 2021

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ปี 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม ได้มีการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ในวันที่ 23-24 มิถุนายน 2561 ณ วัดญาณสังวราราม อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ดูรายละเอียด

ปรัชญอรรถ์  รอดรักษา : รายงาน
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม : ภาพ