มกราคม 22, 2022

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

ขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ คุณอำนาจ จรัสทิพย์มณี

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี  ขอขอบคุณ

คุณอำนาจ จรัสทิพย์มณี

เป็นอย่างยิ่ง ในการมอบกลอง จำนวน 2 ชุด เพื่อสนับสนุนกิจกรรมกีฬาสวนฯ ชลเกมส์ และกิจกรรมของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

โดยมี คุณครูยุพาภร สุขสาม, คุณครูวีรวรรณ หวานล้ำ, คุณครูจินตนา บัวขาว และคุณครูธนกร จันทร์กลิ่น เป็นผู้รับมอบ

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน