กันยายน 22, 2021

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ปี 2561

งานอนามัยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อวิน ได้ร่วมรณรงค์และหาวิธีป้องกันโรคไข้เลือดออกที่กำลังแพร่ระบาดในฤดูฝนขณะนี้ โดยมีนักวิชาการสาธารณสุขเข้ามาให้ความรู้และแนะนำวิธีป้องกันบริเวณหน้าเสาธง เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงปัญหาโรคไข้เลือดออกและรู้จักถึงวิธีการป้องกัน  ในวันที่ 8 มิถุนายน 2561  ที่ผ่านมา

ดูรายละเอียด

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน
ทศพล ต้นสมบัติ : ภาพ