กันยายน 21, 2021

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

โครงการศาลเยาวชนและครอบครัว จ.ชลบุรี

กิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

มีการจัดอบรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 303-309 จากศาลเยาวชนและครอบครัว จ ชลบุรี อบต บ่อวิน และสภาเด็ก บ่อวิน

ณ ห้องประชุมชมพู ฟ้า โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 – 12.00 น

ดูรายละเอียด

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน