กันยายน 21, 2021

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการ PLC

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการ PLC ให้กับบุคลากร  ในวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2561  ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

ดูรายละเอียด

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน