กันยายน 21, 2021

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

รับรางวัลชนะเลิศ “การรู้เท่าทันสื่อ”

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
รับมอบเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ …. จาก นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี
“โครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กิจกรรม”อบรมให้ความรู้ด้านการจัดทำสื่อดิจิทัลในรูปแบบคลิปวิดีโอ” ภายใต้หัวข้อ “การรู้เท่าทันสื่อ”

ดูรูปภาพ

 

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน