กันยายน 21, 2021

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

คะแนน Pre O-net (ม.3) ลำดับที่ 1 – 3 ของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน