มกราคม 20, 2022

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

ผลงานวิชาการบุคลากร ประจำปี 2562

ผลงานวิชาการ

  • ผู้อำนวยการวันชัย ทันสมัย (การพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรียน ตามอัตลักษณ์ผู้เรียน โดยใช้กลยุทธ์ SUANCHON MODEL โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ปีการศึกษา 2560-2561)  คลิกที่นี่