มกราคม 20, 2022

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์

“ปีการศึกษา 2560 ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล สร้างภาวะผู้นำ ก้าวล้ำเทคโนโลยี มีสุนทรียภาพ เป็นสุภาพชน ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง เคียงคู่ความเป็นไทย ร่วมเป็นหนึ่งในประชาคมอาเซียน เรียนรู้อยู่ในสังคมโลกอย่างมีความสุข”

 

พันธกิจ

  1. นักเรียนมีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
  2. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จนเป็นแบบอย่างที่ดี
  3. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง
  4. ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนานักเรียนให้เป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน และสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
  5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  6. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน